56-65 Seats coach-Shanghai Shenlong Bus Co., Ltd

56-65 Seats coach