41-55 Seats coach-Shanghai Shenlong Bus Co., Ltd

41-55 Seats coach