24-30 Seats coach-Shanghai Shenlong Bus Co., Ltd

24-30 Seats coach